۰۲۱-۴۴۰۴۴۴۴۴ مشاوره رایگان

درباره ما

تور استانبول

⚡️شماره رزرو و مشاوره رایگان 02144044444

✔️امکان خرید تور استانبول بصورت اقساطی از 3 تا 12 ماه فراهم میباشد

⭐️تورهای استانبول از ۲شب تا ۱۰شب با تمامی پروازها قابل رزرو میباشد.

قیمت تور استانبول

تور استانبول 4 روزه زمستان 1402 ارزان قیمت
اقامت: 3 شب و 4 روز
قیمت: 6,920,000 تومان
پرواز رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1402/12/11
تاریخ بازگشت: 1402/12/14
6,920,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/12
تاریخ بازگشت: 1402/12/15
7,520,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/18
تاریخ بازگشت: 1402/12/21
7,020,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/22
تاریخ بازگشت: 1402/12/25
8,720,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/21
تاریخ بازگشت: 1402/12/24
7,920,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/19
تاریخ بازگشت: 1402/12/22
7,220,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/17
تاریخ بازگشت: 1402/12/20
7,520,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول 5 روزه زمستان 1402
اقامت: 4 شب و 5 روز
قیمت: 7,090,000 تومان
پرواز رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1402/12/11
تاریخ بازگشت: 1402/12/15
7,090,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/12
تاریخ بازگشت: 1402/12/16
7,690,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/21
تاریخ بازگشت: 1402/12/25
8,590,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/20
تاریخ بازگشت: 1402/12/24
7,290,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/17
تاریخ بازگشت: 1402/12/21
7,590,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/19
تاریخ بازگشت: 1402/12/23
7,590,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/18
تاریخ بازگشت: 1402/12/22
7,190,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول 6 روزه زمستان 1402 لاکچری
اقامت: 5 شب و 6 روز
قیمت: 8,660,000 تومان
پرواز رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1402/12/11
تاریخ بازگشت: 1402/12/16
8,660,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/09
تاریخ بازگشت: 1402/12/13
8,860,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/19
تاریخ بازگشت: 1402/12/24
9,360,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/18
تاریخ بازگشت: 1402/12/23
8,960,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/20
تاریخ بازگشت: 1402/12/25
9,360,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/17
تاریخ بازگشت: 1402/12/21
9,160,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول نوروز 1403 (3 شب)
اقامت: 3 شب و 4 روز
قیمت: 13,150,000 تومان
پرواز رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/12
تاریخ بازگشت: 1403/01/15
13,150,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/07
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
15,350,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/04
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
16,650,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/05
تاریخ بازگشت: 1403/01/08
16,750,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/10
تاریخ بازگشت: 1403/01/13
15,050,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/28
تاریخ بازگشت: 1403/01/02
14,950,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/09
13,850,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/01
تاریخ بازگشت: 1403/01/04
19,850,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/05
19,050,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/29
تاریخ بازگشت: 1403/01/03
18,550,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/09
تاریخ بازگشت: 1403/01/12
16,850,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول نوروز 1403 (4 شب)
اقامت: 4 شب و 5 روز
قیمت: 13,600,000 تومان
پرواز رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/11
تاریخ بازگشت: 1403/01/15
13,600,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
15,600,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/07
تاریخ بازگشت: 1403/01/11
17,100,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/05
تاریخ بازگشت: 1403/01/09
17,500,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/10
تاریخ بازگشت: 1403/01/14
14,300,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/28
تاریخ بازگشت: 1403/01/03
18,300,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/01
تاریخ بازگشت: 1403/01/05
20,100,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/06
21,300,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/29
تاریخ بازگشت: 1403/01/04
21,600,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/04
تاریخ بازگشت: 1403/01/08
17,900,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/08
تاریخ بازگشت: 1403/01/12
18,100,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول نوروز 1403 (5 شب)
اقامت: 5 شب و 6 روز
قیمت: 14,470,000 تومان
پرواز رفت و برگشت قشم ایر تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/10
تاریخ بازگشت: 1403/01/15
14,470,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/05
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
19,670,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/08
تاریخ بازگشت: 1403/01/13
18,770,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/29
تاریخ بازگشت: 1403/01/05
22,270,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/09
تاریخ بازگشت: 1403/01/14
16,770,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/11
17,770,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/03
تاریخ بازگشت: 1403/01/08
19,970,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/04
تاریخ بازگشت: 1403/01/09
19,070,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/07
تاریخ بازگشت: 1403/01/12
20,270,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
20,970,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/28
تاریخ بازگشت: 1403/01/04
21,770,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/01
تاریخ بازگشت: 1403/01/06
22,770,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول نوروز 1403 (پرواز ترک)
اقامت: 3 شب و 4 روز
قیمت: 18,680,000 تومان
پرواز رفت و برگشت تلویند (ترک) تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/07
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
18,680,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/01
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
24,880,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/08
23,880,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/03
تاریخ بازگشت: 1403/01/09
22,880,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/04
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
23,480,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/05
تاریخ بازگشت: 1403/01/11
21,980,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/12
21,080,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/07
تاریخ بازگشت: 1403/01/13
18,680,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/29
تاریخ بازگشت: 1403/01/06
24,680,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تور استانبول نوروز 1403 (پرواز ترک)
اقامت: 4 شب و 5 روز
قیمت: 20,560,000 تومان
پرواز رفت و برگشت تلویند (ترک) تاریخ‌های تور
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
20,560,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/02
تاریخ بازگشت: 1403/01/08
25,690,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/03
تاریخ بازگشت: 1403/01/09
23,890,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/04
تاریخ بازگشت: 1403/01/10
24,840,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/06
تاریخ بازگشت: 1403/01/12
20,560,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/05
تاریخ بازگشت: 1403/01/11
22,940,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1403/01/01
تاریخ بازگشت: 1403/01/07
26,740,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/29
تاریخ بازگشت: 1403/01/06
26,740,000 تومان مشاهده قیمت‌ها
تاریخ رفت: 1402/12/28
تاریخ بازگشت: 1403/01/05
25,600,000 تومان مشاهده قیمت‌ها

تور استانبول 

آشنایی با شهر استانبول قطعا برای همه شما هیجان‌انگیز خواهد بود. استانبول بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شهر در میان شهرهای توریستی ترکیه و همچنین مرکز فرهنگی و تاریخی آن هم به شمار می‌رود. دلیل شهرت آن از لحاظ جفرافیایی این است که تنگه بسفر باعث شده که نیمی از آن در منطقه اروپایی و نیم دیگرش در آسیا قرار بگیرد.کمتر کسی است که میدان تکسیم و خیابان استقلال را با آمدن نام شهر استانبول نشنیده باشد و در ذهنش پر جنب و جوشی و هیاهوی خیابان استقلال تداعی نکند . بعد از رسیدن به استانبول و اسکان در هتل و کمی استراحت آماده شده و راهی میدان تکسیم و خیابان استقلال شوید .وضعیت آب و هوایی استانبول در هر فصل چگونه است؟

فصل بهار: یکی از بهترین فصل های سفر در طول سال به مقصد زیبای استانبول فصل بهار است که تعداد متقاضیان تور استانبول در این فصل بسیار زیاد می باشد، زیرا که اب وهوای استانبول در بهار بسیار دل انگیز و مطبوع و مناسب است. بازدید کنندگان می توانند از آفتاب بدون حرارت و رطوبت شدید لذت ببرند. همچنین بارندگی ها در فصل بهار کم می شود و به گردشگران این فرصت را می دهد که با خیال راحت جاذبه های گردشگری استانبول را دیدن کنند. در فصل بهار شب های استانبول بسیار خنک تر می شود و در طول روز هم ممکن است که هوا کمی مه آلود باشد. بهار استانبول بسیار زیبا است و در گوشه و کنار آن می توانید گل های لاله را مشاهده کنید که به شهر زیبایی خاصی بخشیده اند. جشن ها و فستیوال های متعدد و برجسته زیادی برای بازدید کنندگان وجود دارد. بنابراین، به شما پیشنهاد می کنیم که به بازدید از فستیوال و نمایشگاه خیره کننده جشن گل لاله بپردازید. علاوه بر گل لاله ، مشاهده درخت یهودا نیز نشان دهنده این موضوست که بهار آمده است.

فصل تابستان: در فصل بسیار گرم تابستان استانبول در این فصل آب و هوای معتدلی دارد ، و به طور معمول از 30 درجه تجاوز نمی کند و میانگین دمایی در طول روز 28 درجه ثبت شده است. در فصل گرما به علت وجود تعداد زیادی از گردشگران، در این شهر جشنواره های متعددی برگزار می شود که فستیوال خرید استانبول یکی از جذاب ترین آنها به شمار می آید؛ افراد محلی در تابستان به سمت سواحل روی می آورند. یکی از بهترین تفریحات در این بازه می تواند استفاده از تور کشتی های تفریحی استانبول در تنگه بسفر باشد.

فصل پاییز:استانبول در این فصل زیبای عاشقانه ، ممکن است هم روزهای گرم و هم روزهای سرد را تجربه کرده و با هوای آفتابی یا بارانی رو به رو شوید. در اولین ماه پاییز دمای هوا نسبت به ماه های دیگر کمی پایدارتر است و بسته به آب و هوای سالانه تا اواسط اکتبر امکان آبتنی و استفاده از پارک های آبی و تفریحات آبی نیز وجود دارد.فصل زمستان: جالب است بدانید که بارش های زمستانی شهر استانبول، بارش های سنگینی نیستند، اما بارش برف و رگبار، گاهی در این شهر اتفاق می افتد. در این فصل، دیدنی هایی که بیش از همه مورد استقبال قرار می گیرند اماکن تاریخی و مکان هایی مانند مسجد ایاصوفیه ، کاخ توپکاپی، کاخ دلما باغچه و اماکنی از این دست هستند. 

تور استانبول از مشهد

تور استانبول از تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز و... از رایج ترین تورهایی هستند که در سراسر ایران برگزار می شوند و اگر ساکن دیگر استان ها و شهرستان های ایران هستید، پیشنهاد می کنیم که حتما با کارشناسان آژانس راشن گشت تماس حاصل نمایید تا تورمورد نظرتان را برای شما رزرو نمایند.پروازهای استانبول علاوه بر فرودگاه امام خمینی تهران از طریق چندین فرودگاه بین‌المللی دیگر نیز از مبدا شهرستان های مهم انجام شده و قابل تهیه می‌باشد از مهم ترین این شهرها می توان به تور استانبول از تبریز اشاره کرد که از مبدا تهران کوتاه تر است. 

تور لحظه آخری استانبول

میدانیم که در سفرهای خارجی موضوع قیمت یکی از مهم ترین مسائل محسوب می شود. تور استانبول یکی از تورهای اقتصادی و ارزان برای ایرانیان است; زیرا بسته های متنوع با سطوح کیفی متفاوت در اختیار شما قرار می گیرد. یکی از راه های خرید تور استانبول ارزان، انتخاب هتل و پرواز مناسب است; در آژانس راشن گشت پکیج های بسیار متنوعی وجود دارد که با توجه به بودجه های مختلف برنامه ریزی می شود و از طرفی سفر در مقاطع کم گردشگری مانند زمستان هزینه سفر شما را بسیار کاهش می دهد. برعکس در زمان هایی مانند بهار به خصوص نوروز قیمت تورهای استانبول افزایش می یابد. اگر قصد دارید به جای خرید تور به تنهایی بلیط و هتل رزرو کنید، بهتر است به سراغ بلیط هواپیما چارتر بروید زیرا این بلیط های چارتر قیمت کمتری دارند. این روزها یک تور استانبول خوب، باکیفیت و مقرون به صرفه یکی از دغدغه های مسافران است. اما اگر محدودیت زمانی برای سفر ندارید، به دنبال سفرهای غیرقابل پیش بینی و لحظه آخری هستید، تور لحظه آخری استانبول بهترین و ارزان ترین گزینه خواهد بود. تورهای خارجی لحظه آخری معمولا برای کشورهای بدون ویزا مانند ترکیه است، بنابراین با خرید تور لحظه آخری استانبول با کمترین هزینه بیشترین لذت را از سفر خود خواهید برد.قیمت پایین تورهای لحظه آخری استانبول دلیل اصلی استقبال افراد از این تورهاست. اما از آنجاییکه استانبول شهر توریستی و پر ترددی در میان مسافران ایرانی است، معمولا همیشه پرواز‌های این مسیر حجم بالای مسافر را در بر می گیرد. پس نباید خیلی توقع داشته باشید که همیشه تور لحظه آخری استانبول به پستتان بخورد! اگر در تعطیلات یا آخر هفته‌ ها برنامه سفر به استانبول را دارید، پیشنهاد می کنیم که قید تور دقیقه نودی استانبول را بزنید. 

ارزانترین تور استانبول

قیمت‌های تورها به استانبول ممکن است متفاوت باشند و بسته به فاکتورهای مختلفی از جمله فصل سفر، مدت زمان اقامت، نوع هتل و خدمات مورد نظر، تغییر کند. برخی نکات برای یافتن تورهای ارزان‌تر می‌توانند عبارتند از:
1. جستجوی آنلاین: استفاده از وب‌سایت‌های معتبر مسافرتی و مقایسه قیمت تورها از چندین آژانس مختلف می‌تواند به شما کمک کند تا تورهای ارزان‌تر را پیدا کنید.

2. استفاده از تورهای لحظه آخری: برخی آژانس‌های مسافرتی تورهای لحظه آخری با قیمت‌های مناسب به استانبول ارائه می‌دهند. اگر زمان سفر شما قابل تعویض است، این گزینه می‌تواند یک گزینه اقتصادی باشد.

3. رزرو زودهنگام: گاهی اوقات رزرو زودهنگام می‌تواند به شما امکان تخفیفات ویژه را بدهد. اطمینان حاصل کنید که قبل از زمان سفر رزرو کنید.

4. تورهای گروهی: برخی آژانس‌های مسافرتی تورهای گروهی را با قیمت مناسب‌تری ارائه می‌دهند که ممکن است از نظر مالی برای شما مقرون به صرفه‌تر باشد.

5. مقایسه خدمات: هرگز فقط به قیمت تور توجه نکنید. ممکن است تورهای گران‌تر خدمات بهتری ارائه کنند. بررسی دقیق خدمات و شرایط استفاده از آنها نیز مهم است. حتما قبل از رزرو، شرایط و خدمات تورها را با دقت مطالعه کنید و مطمئن شوید که تمامی نیازهای شما را برطرف می‌کند. 

تور استانبول قسطی

✅حداقل ۵۰٪ مبلغ به صورت نقد

✅ اقساط از 3 ماه تا 12 ماه ( ماهیانه 5% ) کارمزد هر چک میباشد

✅ فقط با چک صیاد قابل انجام است

✅ پر کردن فرم اعتبار سنجی چک

✅ استعلام وضعیت سفید چک

✅ شرایط اقساط برای تورهای با مبلغ بالای 50 میلیون تومان انجام میپذیرد

✅ چک ضمانت به مبلغ کل اقساط

✅تاریخ اولین چک ، یک ماه پس از عقد قرارداد میباشد

تور های پیشنهادی

امتیاز 4.3 از 5 | از بین 60 امتیاز دهنده به تور استانبول

سوالات متداول

  • بهترین زمان برای خرید تور استانبول از لحاظ اقتصادی در پاییز و زمان میباشد ولی بصورت کلی بهترین زمان بازدید از این شهر زیبا در تابستان هست که معمولا قیمت تور ها در این زمان افزایش مییابد

  • به عنوان مسافر پیشنهاد می‌شود نزدیک میدان تکسیم و خیابان استقلال اقامت داشته باشید، چون بسیاری از دیدنی‌ها در این منطقه قرار گرفته‌اند و با کمی پیاده‌روی به آنها می‌رسید.

  • اگر به قصد خرید می‌خواهید به استانبول سفر کنید، بهترین زمان نزدیک اعیاد و مناسبت‌هاست؛ مخصوصا اعیاد مهمی مثل عید قربان. امّا به جز این مناسبت‌ها نزدیک به سال نو میلادی و کریسمس تخفیف‌های گسترده‌ای مثل بلک فرایدی وجود دارد که سبب می‌شود بسیاری از مسافران به قصد خرید ارزان به استانبول سفر ‌کنند.

  • واحد پول کشور ترکیه، لیر است. برای سفر به استانبول بهتر است بخشی از پولتان را به صورت لیر و بخشی را دلار آمریکا یا یورو به همراه داشته باشید. تبدیل پول در استانبول بسیار ساده است اما در انتخاب صرافی دقت کنید که صرافی بدون کمیسیون پولتان را تبدیل کند.

  • سیستم حمل و نقل عمومی کشور استانبول بسیار پیشرفته و سریع است. شما برای حمل و نقل داخلی می‌توانید از اتوبوس، مترو، تراموا، فونیکولار، کشتی و تاکسی استفاده کنید.

  • استانبول دارای تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد و برفی است. بهار و پاییز اما بهترین زمان برای سفر به استانبول است. در این دو فصل دمای هوا برای سفر و بازدید از جاذبه‌های گردشگری استانبول مطبوع می‌باشد.

  • استانبول دو فرودگاه بین المللی دارد. فرودگاه بین المللی استانبول (جدید) و فرودگاه صبیحا. اکثر پروازهای ایران به سمت فرودگاه جدید استانبول پرواز می‌کنند.

  • خیر. سفر به استانبول به ویزا نیازی ندارد.

category-faqs
جستجوی تور
تاریخ رفت
منوی سایت