۰۲۱-۹۱۰۰۲۵۳۵ مشاوره رایگان

تور آنتالیا30 و 31 شهریور،1 مهر ماه(پرواز تیلویند)

lara Palace Antalya

با صبحانه
منطقه لارا
دو تخته 22,140,000 تومان
یک تخته 28,470,000 تومان
کودک با تخت 19,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

belkon Club

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 28,900,000 تومان
یک تخته 36,600,000 تومان
کودک با تخت 23,210,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

palmet family lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 31,630,000 تومان
یک تخته 37,950,000 تومان
کودک با تخت 22,320,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

cender

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 32,260,000 تومان
یک تخته 41,650,000 تومان
کودک با تخت 24,890,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

imperial Sunland Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 32,600,000 تومان
یک تخته 39,400,000 تومان
کودک با تخت 22,800,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

amon Belek antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 40,380,000 تومان
یک تخته 61,760,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

grand Park Lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 41,920,000 تومان
یک تخته 56,140,000 تومان
کودک با تخت 29,720,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

sealife Family Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 43,290,000 تومان
یک تخته 55,440,000 تومان
کودک با تخت 28,150,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

amara Luxury Resort antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 43,800,000 تومان
یک تخته 57,200,000 تومان
کودک با تخت 27,400,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

aydin bey queen antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 43,900,000 تومان
یک تخته 59,110,000 تومان
کودک با تخت 30,710,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

porto Bello Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 43,940,000 تومان
یک تخته 61,400,000 تومان
کودک با تخت 28,480,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

orange County Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 44,230,000 تومان
یک تخته 72,470,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

wyndham garden lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 45,220,000 تومان
یک تخته 61,090,000 تومان
کودک با تخت 31,370,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

ramada Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 45,220,000 تومان
یک تخته 61,090,000 تومان
کودک با تخت 31,370,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

karmir Resort Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 46,530,000 تومان
یک تخته 65,810,000 تومان
کودک با تخت 29,770,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

asteria Kremlin Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 47,900,000 تومان
یک تخته 66,560,000 تومان
کودک با تخت 29,360,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

crystal Deluxe Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 50,170,000 تومان
یک تخته 68,510,000 تومان
کودک با تخت 33,840,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

orange county belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 50,850,000 تومان
یک تخته 81,210,000 تومان
کودک با تخت 32,680,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

crystal Waterworld Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 51,340,000 تومان
یک تخته 82,690,000 تومان
کودک با تخت 32,680,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

Amara Premier Palace Hotel

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 53,140,000 تومان
یک تخته 72,970,000 تومان
کودک با تخت 35,330,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

aquaworld belek antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 53,660,000 تومان
یک تخته 88,330,000 تومان
کودک با تخت 33,340,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

mirage park resort antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 54,630,000 تومان
یک تخته 72,450,000 تومان
کودک با تخت 33,820,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

selectum Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 63,200,000 تومان
یک تخته 92,830,000 تومان
کودک با تخت 40,110,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

miracle Resort Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 63,700,000 تومان
یک تخته 88,810,000 تومان
کودک با تخت 40,610,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

nirvana cosmopolitan antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 64,030,000 تومان
یک تخته 112,070,000 تومان
کودک با تخت 40,770,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

titanic Beach Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 64,200,000 تومان
یک تخته 86,810,000 تومان
کودک با تخت 38,610,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

sherwood ex lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 64,810,000 تومان
یک تخته 88,220,000 تومان
کودک با تخت 38,410,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

granada Luxury Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 67,000,000 تومان
یک تخته 93,760,000 تومان
کودک با تخت 42,260,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

titanic Deluxe Golf Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 68,360,000 تومان
یک تخته 93,790,000 تومان
کودک با تخت 39,940,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

royal Wings Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 70,830,000 تومان
یک تخته 96,750,000 تومان
کودک با تخت 41,920,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

royal holiday palace antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 70,830,000 تومان
یک تخته 96,750,000 تومان
کودک با تخت 41,920,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

rixos Sungate Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 71,900,000 تومان
یک تخته 99,600,000 تومان
کودک با تخت 41,210,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

gloria golf resort antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 74,590,000 تومان
یک تخته 105,140,000 تومان
کودک با تخت 46,050,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

delphin Imperial Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 78,160,000 تومان
یک تخته 110,500,000 تومان
کودک با تخت 47,840,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

delphin Be Grand Resort Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 78,770,000 تومان
یک تخته 111,410,000 تومان
کودک با تخت 48,150,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

titanic Mardan Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 86,150,000 تومان
یک تخته 119,480,000 تومان
کودک با تخت 49,830,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

barut lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 87,130,000 تومان
یک تخته 123,950,000 تومان
کودک با تخت 52,320,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

rixos Premium Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 110,890,000 تومان
یک تخته 159,590,000 تومان
کودک با تخت 64,200,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

hotel maxx royal belek golf antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 131,020,000 تومان
یک تخته 223,550,000 تومان
کودک با تخت 74,270,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

مسیر سفر

شروع سفر:‌
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی بار مجاز: 20 کیلو
مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آدانا بار مجاز: 20 کیلو
پایان سفر:

مدارک و خدمات

تورهای مشابه

سوالات متداول

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به تور آنتالیا30 و 31 شهریور،1 مهر ماه(پرواز تیلویند)

0 دیدگاه ثبت شده

جستجوی تور
تاریخ رفت
منوی سایت